Thông tin về công tác nhân sự tháng 02/2017


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các đơn vị về công tác tổ chức, nhân sự trong thời gian qua để nắm thông tin. Cụ thể như sau:


1. Công tác cán bộ

- ThS Nguyễn Khánh Trung thôi giữ chức vụ Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên từ ngày 01/02/2017

2. Ký hợp đồng nhân sự mới

* Tháng 10/2016

CN Trần Nguyễn Hoàng Sang, thư ký Bộ môn Toán Kinh tế từ ngày 15/10/2016. 

* Tháng 11/2016

ThS Bùi Lê Thục Linh, giảng viên Khoa Luật Kinh tế từ ngày 15/11/2016

- CN Bùi Thị Kim Duyên, chuyên viên Phòng Khảo thí và Đảm bảo chất lượng từ ngày 01/11/2016. 

- CN Nguyễn Thị Ninh, chuyên viên Trung tâm Đào tạo Quốc tế từ ngày 01/11/2016. 

* Tháng 12/2016

- CN Bùi Hoàng Mol, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên từ ngày 15/12/2016. 

* Tháng 02/2017

ThS Bùi Nguyễn Trà My, giảng viên Khoa Luật Kinh tế từ ngày 15/02/2017

ThS Nguyễn Thị Phương Linh, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại từ ngày 15/02/2017

- ThS Nguyễn Thị Bé Ngọc, chuyên viên Phòng Tổ chức - Hành chính từ ngày 15/02/2017.

3. Chấm dứt hợp đồng làm việc

- ThS Tưởng Minh Trang, giảng viên Khoa Kinh tế chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/02/2017.

- CN Lương Tuấn Long, chuyên viên Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/02/2017.

Trân trọng./.Tổng truy cập: 423,745

38,257