Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2020

DANH SÁCH CÁC ỨNG VIÊN
ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2020

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam
(Nữ)

Học hàm, học vị

Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS

Ngành

Nơi làm việc

 Hồ sơ

1

Hà Văn Dũng

20/03/1979

Nam

Tiến sĩ

PGS

Kinh tế tài chính ngân hàng

Trường Đại học Ngân hàng TP. HCM

 Tải tại đây

2

Lê Quang Hùng

23/03/2960

Nam

Tiến sĩ

PGS

Quản trị kinh doanh

Trường Đại học Công nghệ TP. HCM

 Tải tại đây
3  Trần Hùng Sơn  19/09/1981  Nam  Tiến sĩ  PGS  Kinh tế tài chính ngân hàng  Trường Đại học Kinh tế - Luật  Tải tại đây


Tổng truy cập: 530,599