Thông báo đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2015

Phòng TC-HC kính gửi các đơn vị công văn số 495/ĐHKTL-TCHC ngày 12/11/2014 về việc đăng ký nhu cầu bồi dưỡng năm 2015.

Kính đề nghị đơn vị hoàn thành bản đăng ký và gửi về Phòng TC-HC (bản giấy và email) theo đúng thời hạn quy định.

      Mẫu 1      Mẫu 2Tổng truy cập: 365,979

26,843