Đăng ký lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 4/2015

Phòng TC-HC kính gửi các đơn vị công văn số 97/ĐHKTL-TCHC ngày 15/4/2015 về việc đăng ký lớp đào tạo tiền tiến sĩ khóa 4/2015 do Trung tâm đào tạo tiền tiến sĩ ĐHQG-HCM tổ chức.

Xét thấy đây là khóa đào tạo rất bổ ích và cần thiết cho đội ngũ giảng viên đang và sẽ làm nghiên cứu sinh. Kính đề nghị các đơn vị phổ biến thông tin đến các giảng viên trong đơn vị và lập danh sách đăng ký gửi về Phòng Tổ chức - Hành chính trước ngày 27/4/2015.

  Công văn số 62 của ĐHQG-HCMTổng truy cập: 530,579