Giáo sư, Phó Giáo sư

Stt

Học hàm

Họ và tên

Đơn vị

Năm

công nhận

1

Giáo sư

Nguyễn Thị Cành

Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính,

Khoa Tài chính – Ngân hàng

2004

2

Phó Giáo sư

Nguyễn Tiến Dũng

Khoa Kinh tế

2012

3

Phó Giáo sư

Nguyễn Văn Luân

Khoa Kinh tế

2002

4

Phó Giáo sư

Nguyễn Chí Hải

Khoa Kinh tế

2012

5

Phó Giáo sư

Nguyễn Hồng Nga

Khoa Kinh tế

2013

6

Phó Giáo sư

Đỗ Phú Trần Tình

Khoa Kinh tế

2014

7

Phó Giáo sư

Nguyễn Tấn Phát

Hợp đồng chuyên môn

(Khoa Kinh tế)

2014

8

Phó Giáo sư

Vương Đức Hoàng Quân

Hợp đồng chuyên môn

(Khoa Tài chính – Ngân hàng)

2014

9

Phó Giáo sư

Trịnh Quốc Trung

Khoa Tài chính – Ngân hàng

2014

10

Phó Giáo sư

Hoàng Công Gia Khánh

Khoa Tài chính – Ngân hàng

2016

11

Phó Giáo sư

Phan Đức Dũng

Khoa Kế toán – Kiểm toán

2014

12

Phó Giáo sư

Phạm Đức Chính

Khoa Quản trị kinh doanh

2011

13

Phó Giáo sư

Nguyễn Ngọc Điện

Khoa Luật

2010

14

Phó Giáo sư

Lê Vũ Nam

Khoa Luật

2013

15

Phó Giáo sư

Dương Anh Sơn

Khoa Luật Kinh tế

2011

16

Phó Giáo sư

Lê Anh Vũ

Bộ môn Toán Kinh tế

2006

17

Phó Giáo sư

Lê Thị Bích Thọ

Hợp đồng chuyên môn

(Khoa Luật Kinh tế)

 


Cập nhật ngày 30/10//2016


Tổng truy cập: 365,985

26,849