Danh sách ứng viên đăng ký xét đạt tiêu chuẩn chức danh PGS năm 2019

DANH SÁCH CÁC GIẢNG VIÊN CƠ HỮU
ĐĂNG KÝ XÉT CÔNG NHẬN ĐẠT TIÊU CHUẨN CHỨC DANH GS, PGS NĂM 2019

TT

Họ và tên

Ngày, tháng, năm sinh

Nam
(Nữ)

Học hàm, học vị

Đăng ký xét ĐTC chức danh GS/PGS

Ngành

Nơi làm việc

1

Đoàn Thị PhươngDiệp

15/01/1977

Nữ

Tiến sĩ

PGS

Luật

Khoa Luật, Trường Đại học Kinh tế - Luật

2

Lê Tuấn Lộc

10/03/1970

Nam

Tiến sĩ

PGS

Kinh tế học

Khoa Kinh tế đối ngoại, Trường Đại học Kinh tế - Luật

3

Nguyễn AnhPhong

13/11/1977

Nam

Tiến sĩ

PGS

Tài chính

Khoa Tài chính - Ngân hàng, Trường Đại học Kinh tế - Luật

 4  Phạm Hoàng Uyên  03/03/1976  Nữ  Tiến sĩ  PGS  Toán Kinh tế  Khoa Toán Kinh tế, Trường Đại học Kinh tế - Luật


Tổng truy cập: 367,755

24,784