Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế - Luật năm 2020 do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử

DANH SÁCH ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG GIÁO SƯ CƠ SỞ TRƯỜNG ĐẠI HỌC KINH TẾ LUẬT – NĂM 2020

TT

Họ và Tên

Đơn vị

1

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Trường Đại học Kinh tế - Luật

2

PGS.TSKH Phạm Đức Chính

Trường Đại học Kinh tế - Luật

3

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Trường Đại học Kinh tế - Luật

4

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trường Đại học Kinh tế - Luật

5

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Trường Đại học Kinh tế - Luật

6

PGS.TS Võ Thị Ngọc Thúy

Trường Đại học Kinh tế - Luật

7

PGS.TS Lê Tuấn Lộc

Trường Đại học Kinh tế - Luật

8

PGS.TS Trịnh Quốc Trung

Trường Đại học Kinh tế - Luật

9

PGS.TS Lê Anh Vũ

Trường Đại học Kinh tế - Luật

Tổng truy cập: 367,779

24,808