Danh sách thành viên Hội đồng Giáo sư cơ sở - Trường Đại học Kinh tế - Luật do Hội đồng Khoa học và Đào tạo đề cử


STT

Họ và tên

Đơn vị

Ghi chú

1

GS.TS Nguyễn Thị Cành

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

2

PGS.TSKH Phạm Đức Chính

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

3

PGS.TS Nguyễn Tiến Dũng

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

4

PGS.TS Nguyễn Ngọc Điện

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

5

PGS.TS Nguyễn Chí Hải

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

6

PGS.TS Nguyễn Hội Nghĩa

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

7

PGS.TS Hoàng Công Gia Khánh

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

8

PGS.TS Nguyễn Văn Luân

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

9

PGS.TS Lê Vũ Nam

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

10

PGS.TS Dương Anh Sơn

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

11

PGS.TS Lê Anh Vũ

Trường Đại học Kinh tế - Luật

 

 12 PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình Trường Đại học Kinh tế - Luật
13  PGS.TS Nguyễn Tấn Phát  Đại học Quốc gia TP. HCM  
Tổng truy cập: 359,261

26,513