Nhân sự và phân công nhiệm vụ

1. Nhân sự phòng phụ trách: 28

- Lãnh đạo Phòng: 02

- Chuyên viên: 06

- Nhân viên y tế: 01

- Nhân viên phục vụ: 01

- Nhân viên lái xe: 04

- Nhân viên bảo vệ: 14

 

2. Phân công nhiệm vụ

ThS Hà Thanh Minh, Trưởng Phòng

Điện thoại: 028.37244555 - 6355

1. Chịu trách nhiệm trước lãnh đạo Trường về công tác của phòng

2. Phụ trách chung và chỉ đạo hoạt động của Phòng

3. Trực tiếp phụ trách các mảng công tác tổ chức, cán bộ:

- Phát triển và điều chỉnh tổ chức bộ máy;

- Sắp xếp, định biên nhân sự;

- Quy trình quy hoạch, bổ nhiệm cán bộ;

- Xây dựng các quy chế, đề án tổ chức và hoạt động;

- Thường trực các Hội đồng: Hội đồng thi đua, khen thưởng CBVC; Hội

đồng kỷ luật CBVC; Hội đồng về lương; Hội đồng tuyển dụng ...

- Tham gia các Hội đồng khác của Trường;

- Thi đua, khen thưởng;

- Quản lý thông tin CB-VC;

- Công tác đối nội, đối ngoại của phòng, trường;

- Bảo vệ chính trị nội bộ, ANTT trường.

 

ThS Hoàng Ngọc Hiếu - Trợ lý Hiệu trưởng, Phó Trưởng Phòng