Thông tin về công tác tổ chức, nhân sự tháng 9/2016


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các đơn vị về công tác tổ chức, nhân sự trong tháng 9/2016 để nắm thông tin. Cụ thể như sau:


1. Thành lập đơn vị mới

- Thành lập Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh thuộc Trường Đại học Kinh tế - Luật (từ ngày 01/10/2016).

2. Bổ nhiệm cán bộ:

- CN Nguyễn Hải Trường An thôi giữ chức vụ Phó Giám đốc Trung tâm Quan hệ doanh nghiệp và Hỗ trợ sinh viên để nhận nhiệm vụ tại Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh.

- Bổ nhiệm CN Nguyễn Hải Trường An giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh từ ngày 01/10/2016.

3. Ký hợp đồng nhân sự mới

ThS Nguyễn Hải Yến, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng từ ngày 05/9/2016.

CN Phùng Thị Diệu Hương (nhân sự Phòng Công tác sinh viên): được phân công chuyên trách công tác Đoàn Thanh niên từ ngày 01/9/2016.

CN Hà Hải Đăng, chuyên viên Phòng Sau đại học và Quản lý khoa học từ ngày 01/9/2016.

CN Nhữ Phạm Phương Linh, chuyên viên Trung tâm Truyền thông và Tư vấn tuyển sinh từ ngày 01/10/2016.

4. Chuyển công tác/Chấm dứt Hợp đồng làm việc

TS Nguyễn Thị Hồng Hanh, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin chuyển công tác về Đại học Quốc gia Hà Nội từ 01/9/2016.

ThS Lê Duy Khánh, giảng viên Khoa Tài chính - Ngân hàng chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 15/9/2016.

ThS Nguyễn Minh Hiền, thư ký Bộ môn Toán Kinh tế chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/10/2016.

Trân trọng./.Tổng truy cập: 367,745

24,774