Thông tin về công tác nhân sự trong tháng 11/2015


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 11/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:

*Quyết định về công tác cán bộ

1. Quyết định 1009/QĐ-ĐHKTL: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình thôi giữ chức Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn kế từ ngày 15/11/2015.

* Quyết định cho cán bộ, viên chức thôi việc, chấm dứt hợp đồng


2. Quyết định 707/QĐ-ĐHKTL: ThS Trần Hoàng Tuấn, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin thôi việc từ ngày 07/10/2015.

4. Quyết định 1006/QĐ-ĐHKTL: ThS Phạm Thị Lan Hương, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ thôi việc từ ngày 16/11/2015

5. Quyết định 1007/QĐ-ĐHKTL: ThS Nguyễn Trương Anh Trâm, giảng viên Bộ môn Ngoại ngữ thôi việc từ ngày 16/11/2015

6. Quyết định 1008/QĐ-ĐHKTL: Trần Minh Thắng, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán thôi việc từ ngày 16/11/2015.

7. Quyết định 1005/QĐ-ĐHKTL: ThS Đặng Minh Tâm, nhân viên Tổ công nghệ thông tin chấm dứt hợp đồng từ ngày 16/11/2015

* Tuyển mới - Ký Hợp đồng làm việc

8. ThS Phan Thị Hương Giang, giảng viên Khoa Luật Kinh tế (Hợp đồng 1 năm, từ ngày 15/11/2015)

9. Lý Thị Trúc Phương, Thư viện (Hợp đồng 1 năm, từ ngày 15/11/2015)

10. Chúc Mỹ Ngọc, Phòng Kế hoạch - Tài chính (Hợp đồng khoán việc 2 tháng, từ 15/10/2015)

11. Nguyễn Thế Anh, Phòng Hợp tác quốc tế (Hợp đồng khoán việc 2 tháng, từ 01/10/2015)

12. Nguyễn Văn Huyên, Phòng Công tác sinh viên (Hợp đồng khoán việc 2 tháng, từ 01/10/2015)

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 365,976

26,840