Thông tin về công tác nhân sự tháng 8/2016


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 8/2016 để nắm thông tin. Cụ thể như sau:


I. Ký hợp đồng nhân sự mới, phân công công tác:

- Ký hợp đồng mới:


1. ThS Nguyễn Trần Ngọc Thiện, Chuyên viên Phòng Nghiên cứu kinh doanh thông minh (Bi Lab) từ ngày 01/6/2016.

2. ThS Nguyễn Quang Hưng - Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin từ ngày 01/7/2016

3. ThS Trần Duy Thanh - Giảng viên Khoa Hệ thống thông tin từ ngày 01/7/2016

4. ThS Chung Từ Bảo Như - Giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại từ ngày 01/7/2016

5. ThS Cung Thục Linh - Giảng viên Khoa Quản trị kinh doanh từ ngày 15/8/2016

- Phân công công tác


1. CN Phạm Thanh Hùng, thôi chuyên trách công tác Đoàn thanh niên và chuyển về công tác tại Phòng Công tác sinh viên từ ngày 01/8/2016


2. CN Phạm Lê Quang, thôi công tác tại Phòng Công tác sinh viên và chuyển về công tác tại Phòng Sau Đại học và Quản lý khoa học từ ngày 15/8/2016


II. Chấm dứt hợp đồng làm việc:


1. ThS Nguyễn Hồ Minh Đức, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/7/2016


2. ThS Quách Thị Đoan Trang, giảng viên Khoa Kế toán - Kiểm toán chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/7/2016


3. CN Trần Ngọc Thạch, CV Phòng Quản trị thiết bị chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/7/2016


4. TS Lê Kim Lợi, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/9/2016


5. ThS Vũ Quốc Đạt, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại chấm dứt hợp đồng làm việc từ ngày 01/9/2016


Trân trọng./Tổng truy cập: 367,726

24,755