Thông tin về công tác nhân sự tháng 5/2016


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến các đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 5/2016 để nắm thông tin. Cụ thể như sau:

* Quyết định về công tác tổ chức, cán bộ:

- Quyết định 512/QĐ-ĐHKTL ngày 23/5/2016: thành lập Phòng Nghiên cứu Kinh doanh thông minh,  tên tiếng Anh: Business Intelligence Research Lab, gọi tắt là Bi Lab và giao cho Khoa Hệ thống thông tin chịu trách nhiệm quản lý.

Quyết định số 513/QĐ-ĐHKTL ngày 23/5/2016: bổ nhiệm ThS Nguyễn Duy Nhất, Phó Trưởng Khoa Hệ thống thông tin kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Phòng Nghiên cứu Kinh doanh thông minh kể từ ngày 01/6/2016.

- Quyết định số 514/QĐ-ĐHKTL ngày 23/5/2016: bổ nhiệm ThS Lê Thị Kim Hiền, giảng viên Khoa Hệ thống thông tin giữ chức vụ Phó Giám đốc Phòng Nghiên cứu Kinh doanh thông minh kể từ ngày 01/6/2016.

* Ký hợp đồng nhân sự mới, phân công công tác:

- Quyết định số 515/QĐ-ĐHKTL ngày 23/5/2016:  phân công TS Trần Quang Văn, giảng viên Khoa Kinh tế về công tác tại Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế và Tài chính từ ngày 01/6/2016.

- Ký hợp đồng mới:

1. ThS Phùng Tuấn Thành, giảng viên Khoa Kinh tế đối ngoại, từ ngày 16/5/2016.

2. ThS Nguyễn Minh Bách Tùng, giảng viên Khoa Luật Kinh tế, từ ngày 16/5/2016.

3. ThS Lê Quốc Nguyên, chuyên viên Phòng Đào tạo, từ ngày 02/5/2016.

* Chấm dứt hợp đồng làm việc:

- CN Phạm Thị Phương Lan, chuyên viên Phòng Công tác sinh viên chấm dứt hợp đồng làm việc tại Trường từ ngày 01/6/2016.

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 367,781

24,810