Thông tin về công tác nhân sự tháng 12/2015


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác nhân sự trong tháng 12/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:

* Tuyển mới - Ký hợp đồng làm việc

1. ThS Nguyễn Thị Lâm Nghi, giảng viên Khoa Luật Kinh tế (từ ngày 01/11/2015)

* Quyết định về công tác cán bộ 

1. Quyết định 1057/QĐ-ĐHKTL: PGS.TS Đỗ Phú Trần Tình thôi giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Sau đại học và Quản lý khoa học từ ngày 01/12/2015.

2. Quyết định 1058/QĐ-ĐHKTL: Bổ nhiệm ThS Nguyễn Tường Châu, Phó Giám đốc giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Ngoại ngữ - Tin học và Đào tạo ngắn hạn từ ngày 01/12/2015.

Trân trọng./


Tổng truy cập: 367,784

24,813