Thông tin về công tác cán bộ tháng 3 năm 2015


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác cán bộ trong tháng 3/2015 để nắm thông tin. Cụ thể:

1. Bổ nhiệm ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến, chuyên viên Phòng QTTB giữ chức vụ Phó Trưởng phòng Quản trị thiết bị. Quyết định 232 ThS Nguyễn Hoàng Anh Tiến.pdf

2. GS.TS Nguyễn Thị Cành thôi giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng và nhận nhiệm vụ Cố vấn Trung tâm Nghiên cứu Kinh tế - Tài chính. Quyết định 235 GS.TS Nguyễn Thị Cành.pdf

3. Bổ nhiệm ThS Nguyễn Anh Phong, giảng viên Khoa TC-NH giữ chức vụ Phó Trưởng bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng. Quyết định 234 ThS Nguyễn Anh Phong.pdf

Các quyết định có hiệu lực từ ngày 15/3/2015.

Trân trọng./.


Tổng truy cập: 380,060

30,776