Thông tin về công tác bổ nhiệm cán bộ tháng 3/2016


Phòng Tổ chức - Hành chính thông báo đến quý đơn vị về công tác bổ nhiệm cán bộ trong tháng 3/2016 để nắm thông tin. Cụ thể:

1. Quyết định 107/QĐ-ĐHQG của ĐHQG-HCM: Điều động ThS Dương Tôn Thái Dương, Phó Trưởng phong Đào tạo, Trường Đại học Kinh tế - Luật đến nhận nhiệm vụ công tác tại Ban Đại học và Sau đai học ĐHQG-HCM và Bổ nhiệm ThS Dương Tôn Thái Dương giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Đại học và Sau đại học ĐHQG-HCM từ ngày 01/3/2016.

2. Quyết định 242/QĐ-ĐHKTL của Trường: Bổ nhiệm TS Nguyễn Anh Phong, Phó Trưởng bộ môn Tài chính giữ chức vụ Trưởng bộ môn Tài chính, Khoa Tài chính - Ngân hàng từ ngày 08/3/2016.

3. Tuyển dụng ThS Trần Quang Long từ Viện Đào tạo quốc tế, Trường Đại học Kinh tế TP.HCM về công tác tại Trường Đại học Kinh tế - Luật từ ngày 01/3/2016 và bổ nhiệm ThS Trần Quang Long giữ chức vụ Quyền Giám đốc Trung tâm Đào tạo quốc tế  từ ngày 15/3/2016 theo Quyết định số 258/QĐ-ĐHKTL.


Trân trọng./.Tổng truy cập: 367,759

24,788