Chức năng, nhiệm vụ của Phòng Tổ chức - Hành chính

 
   

1. Chức năng: Tham mưu cho Hiệu trưởng về công tác tổ chức, nhân sự và hành chính tổng hợp.

2. Nhiệm vụ:

2.1 Công tác tổ chức

- Chủ trì xây dựng chương trình, kế hoạch công tác dài hạn, trung hạn và ngắn hạn của Trường để trình lãnh đạo Trường;

- Thực hiện công tác nghiên cứu, tư vấn và đề xuất tổ chức bộ máy hoạt động của Trường.

2.2 Công tác nhân sự

- Tuyển dụng, đào tạo, quản lý và phát triển nhân sự. Xây dựng kế hoạch về lao động và biên chế trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ của các đơn vị; đề xuất sắp xếp, điều động, tuyển dụng lao động; theo dõi, kiểm tra việc tổ chức quản lý và sử dụng lao động trong Trường và ký hợp đồng lao động với giảng viên thỉnh giảng...;

- Nghiên cứu, đề xuất việc quy hoạch, bổ nhiệm, miễn nhiệm… cán bộ lãnh đạo các đơn vị trong Trường;

- Tổ chức thực hiện việc tính lương, các chế độ chính sách, danh hiệu, học vị, chức danh đối với cán bộ, viên chức;

- Thường trực tổ kế hoạch chiến lược Trường và công tác thi đua, khen thưởng, kỷ luật;

- Thực hiện chỉ đạo của Đảng uỷ - Ban Giám hiệu Trường, phối hợp với Phòng Công tác Sinh viên thực hiện công tác bảo vệ chính trị nội bộ.

2.3 Công tác hành chính tổng hợp

- Đầu mối xây dựng kế hoạch, tổ chức các sự kiện lớn của Trường;

- Đề xuất triển khai các quy chế, quy định của Trường;

- Rà soát, trình Ban Giám hiệu Trường xem xét, ký duyệt và ban hành văn bản của các đơn vị;

- Sắp xếp, đề xuất lịch tiếp cán bộ, viên chức của Hiệu trưởng; tiếp khách liên hệ làm việc với lãnh đạo Trường;

- Công tác báo cáo, tổng hợp;

- Công tác văn phòng: văn thư, lưu trữ; văn phòng phẩm…

- Công tác cấp phát thẻ BHYT, BHTN cho Sinh viên.

2.4 Các công tác khác

- Công tác hành chính, phục vụ cho Hội đồng Trường.

2.5 Các công tác khác

- Bộ phận y tế;

- Tổ xe và phương tiện vận chuyển;

- Đội Bảo vệ và phối hợp với các lực lượng an ninh, trật tự tại địa bàn trú đóng;

- Hỗ trợ công tác hậu cần, phục vụ cho Ban Giám hiệu và các cuộc họp, hội đồng, hội nghị, hội thảo của Trường.
Tổng truy cập: 530,585